Stained Glass in Wales | Gwydr Lliw yng Nghymru

Holiadur adborth

Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth er mwyn i'n helpu ni i wellhau'r catalog hwn yn y dyfodol. Atebwch y cwestiynau isod os gwelwch yn dda, ac ychwanegu unrhyw sylwadau yn y bylchau.

Os mai hwn yw eich ymweliad cyntaf a'ch bod yn bwriadu dychwelyd i'r wefan, efallai y byddai'n well gennych gwblhau Rhannau 2 a 3 bryd hynny.
Os ydych wedi cwblhau Rhan 1 yn barod, ewch yn syth i Rhan 2

Complete the form in English


Rhan 1: Dod o hyd i'r catalog

1. Ai hwn yw eich ymweliad cyntaf â'r wefan?
Ie:    Nage:
2. Sut ddaethoch chi o hyd i'r wefan yn y lle cyntaf? (Ticiwch)
Chwiliad ar y we:Y term a ddefnyddiwyd i chwilio:
Dolen ar wefan arall:Enw neu URL y wefan:
Cerdyn post neu ddeunydd cyhoeddusrwydd arall:Nodwch:
Arall:Nodwch:
3. Beth sydd o fwyaf o ddiddordeb i chi yn y catalog? (Ticiwch un neu ddau.)
Artistiaid neu gwmnïau gwydr lliw: 
Hanes lleol neu hanes Cymru: 
Hanes eglwysig: 
Delweddau beiblaidd/crefyddol: 
Arall:Nodwch:
4. A ydych yn debyg o ymweld â'r wefan eto?
Byth:    Weithiau:    Yn aml:
5. A fyddwch chi'n ymweld â gwefannau gwydr lliw eraill yn gyson? Rhowch fanylion:
Pe hoffech chi gwneud sylwadau mwy fanwl ar y safle, a fyddech chi llenwi Rhannau 2 a 3 isod.

Rhan 2: Defnyddio'r catalog

1. A wnaethoch chi ddefnyddio (ticiwch)
Blwch chwilio cyflym:Oedd hyn yn llwyddo i ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?
Oedd:    Nac oedd:    Weithiau:
Ychwanegwch unrhyw fanylion pellach:
Tudalen chwilio:Oedd hyn yn llwyddo i ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?
Oedd:    Nac oedd:    Weithiau:
Ychwanegwch unrhyw fanylion pellach:
Rhestrau pori:Oedd hyn yn llwyddo i ddod o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?
Oedd:    Nac oedd:    Weithiau:
Ychwanegwch unrhyw fanylion pellach:
2. A fyddai gallu pori neu chwilio gan ddefnyddio map yn ddefnyddiol?
Byddai:    Na fyddai:
3. A oes gennych awgrymiadau am welliannau y gallem eu gwneud o ran chwiliadau neu ddyluniad neu gynllun y wefan? Rhowch fanylion
4. Pa fath o wybodaeth gatalog sydd bwysicaf yn eich barn chi? (Ticiwch fel y bo’n briodol):
Manylion ynghylch pwy y gellir priodoli'r gwaith iddynt a dyddiadau'r ffenestri:Defnyddiol:    Hanfodol:
Mynegeion testun (prif olygfeydd):Defnyddiol:    Hanfodol:
Mynegeion testun (manylion llai, e.e. blodau, anifeiliaid, symbolau):Defnyddiol:    Hanfodol:
Arysgrifau beiblaidd a chyfeirnodau:Defnyddiol:    Hanfodol:
Manylion cyflwyno wedi eu trawsysgrifio:Defnyddiol:    Hanfodol:
Nodiadau disgrifiadol:Defnyddiol:    Hanfodol:
Nodiadau dehongli:Defnyddiol:    Hanfodol:
Hanes pensaernïol a chyd-destun:Defnyddiol:    Hanfodol:
Gwybodaeth fywgraffyddol am y gwneuthurwyr a'r cwmnïau:Defnyddiol:    Hanfodol:
Cyfeiriadau llyfryddol:Defnyddiol:    Hanfodol:
Delweddau mawr a manylion:Defnyddiol:    Hanfodol:
5. Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:

Rhan 3: Datblygu'r catalog

1. A fyddai'n well gennych ddarllen y wefan yn Gymraeg?
Byddai:    Na fyddai:
2. A ydych wedi cyfrannu unrhyw sylwadau i ychwanegu at neu gywiro gwybodaeth?
Do:    Naddo:
3. A ydych yn credu y byddwch yn gwneud hynny yn y dyfodol?
Ydw:    Nac ydw:
4. A fyddai'n dda gennych allu cadw a gweld eich ffefrynnau, cofnodi a chadw nodiadau personol neu rannu ag eraill drwy Facebook neu Twitter?
Byddai:    Na fyddai:
Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellachs:
5. Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o'r enghreifftiau yn dod o addoldai yng Nghymru. A fyddai'n dda gennych allu chwilio a phori am ragor o enghreifftiau o wahanol fathau o gyd-destun (e.e. ysbytai, ysgolion, tai preifat ayyb)?
Byddai:    Na fyddai:
Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:
6. A fyddai catalog tebyg yn ymwneud â rhanbarthau a gwledydd eraill yn ddefnyddiol yn eich barn chi?
Byddai:    Na fyddai:
Pa ranbarthau neu wledydd yn benodol? Nodwch:
A fyddech chi'n barod i gyfrannu at hyn?    Bydwn:    Na fyddwn:
Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:
7. Yr ydym yn ystyried cynnig cyfleuster a fyddai'n caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu gwybodaeth a delweddau i'r catalog er mwyn creu catalog mwy cynhwysfawr o wydr lliw a gwydr pensaernïol. A fyddech chi'n barod i gyfrannu:
Delweddau o ffenestri?    Byddwn:    Na fyddwn:
Manylion am ffenestri?    Byddwn:    Na fydwn:
8. Ychwanegwch unrhyw sylwadau pellach:
Y mae'r gwybodaeth ddilynol yn opsiynol
Enw:     
e-bost:
Gallwch cyflwyno'r ffurflen yn ddi-enw, ond ni fydd modd i'r olygydd ymateb i ymholiadau heb manylion cyswllt. Cedwir manylion cyswllt yn gyfrinachol.
 
Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies


Database and software developed by Technoleg Taliesin © 2011-2024